Antagna 2003-06-12 och 2003-10-22.
Tillägg de 2 sista styckena i § 4 2003-10-22 och 2004-06-17.

Föreningens firma

§ 1 Föreningens firma är Ljungens Villaägareförening.

Föreningens ändamål och verksamhet

§ 2 Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas intressen bl.a. vad avser miljö, strand och skog. 
Förslag och beslut av myndighet skall bevakas.

Föreningens uppbyggnad och medlemskap

§ 3 Föreningens verksamhetsområde är Höllviken, Kämpinge och Ljunghusen i Vellingekommun.

§ 4 Medlemskap i föreningen kan vinnas av ägare till fastigheter enligt § 3.
Medlemskap i föreningen kan också vinnas av den som önskar stödja dess verksamhet.
Som hedersmedlem i föreningen kan årsmötet efter förslag av styrelsen utse medlem, som på ett förtjänstfullt sätt verkat för föreningens intressen eller främjat dess verksamhet.
Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

Föreningens organ

§ 5 Föreningens organ utgöres av
a. föreningsmötet
b. styrelsen

Föreningsmöte

§ 6 Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Varje medlem äger 1 röst.
Fullmaktsröstning är ej tillåten utom för maka/make.

§ 7 Ordinarie föreningsmöte hålles i Höllviken före juni månads utgång.
Extra föreningsmöte kan hållas på kallelse av styrelsen.
Styrelsen skall kalla till extra föreningsmöte om revisorerna eller minst 25 medlemmar så begär. Sådant extra föreningsmöte skall äga rum inom en månad från det begäran kommit styrelsen tillhanda.

§ 8 Kallelse till ordinarie och extra föreningsmöte skall utsändas skriftligen senast 2 veckor före föreningsmötet.
Vid extra föreningsmöte får endast behandlas de ärenden som föranlett det extra föreningsmötet och som upptagits på föredragningslistan för mötet.

§ 9 Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. utseende av ordförande att leda förhandlingarna
2. utseende av 2 personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet
3. föredragning av röstlängden
4. frågan om sammanträdet behörigen utlysts
5. föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
6. fastställande av resultat- och balansräkning
7. Beslut att disponera förefintligt överskott eller täcka eventuell förlust
8. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning
9. fastställande av årsavgift för nästkommande räkenskapsår
10. fastställande av arvoden och ersättningar åt styrelseledamöter och revisorer
11. val av ordförande
12. val styrelseledamöter och suppleanter
13. val av revisorer och revisorssuppleanter
14. val av ledamot i valberedningen på 2 år
15. behandling av till sammanträdet hänskjutna frågor
16. övriga frågor

Samtliga val träder i kraft vid protokollsjustering.
Vid föreningsmöte röstas alltid öppet såvida inte någon vid val begär sluten röstning.
Vid lika röstetal avgör lotten.

§ 10 Föreningsmedlem har rätt att begära att ett visst ärende tages upp på föreningsmötet.
Begäran skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 april.

Styrelsen

§ 11 Styrelsen består av ordförande, 4-8 övriga ledamöter och 1-3 suppleanter.
Ordförande väljes för 1 år.
Övriga ledamöter och suppleanter väljes för 2 år.
Första gång styrelseval sker enligt dessa stadgar väljes hälften av ledamöterna och suppleanterna för 1 år och resten för 2 år.

§ 12 Styrelsen har sitt säte i Höllviken, Vellinge kommun, men kan sammanträda på annan ort styrelsen själv bestämmer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

§ 13 Styrelsen åligger
att verkställa av föreningsmötet fattade beslut
att handha föreningens angelägenheter och ekonomisk förvaltning
att med kalenderår avsluta föreningens räkenskaper
att senast den 15 mars till revisorerna avlämna förvaltningsberättelse över verksamhet föregående år.

§ 14 I styrelsen röstas alltid öppet.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

§ 15 Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras.
Om styrelsen sammanträder per post eller telefon skall protokollet justeras av samtliga deltagare.

Revision

§ 16 Revisorerna är 2 ordinarie och 1 suppleant och väljes för 1 år.

§ 17 De av föreningen valda revisorerna har att granska hela förvaltningen.
Revisorerna skall senast den 15 april avgiva sin revisionsberättelse.

Valberedningen

§ 18 Valberedningen består av 2 personer och 1 suppleant och väljes på 1 år.
Beredningen utser inom sig sammankallande.
Första gången valberedningssval sker enligt dessa stadgar väljes 1 ledamot för 1 år och
1 ledamot samt suppleanten för 2 år.

Medlems förhållande till föreningen

§ 19 Medlem som ej inbetalt fastställda avgifter får inte deltaga i överläggningar och beslut.

§ 20 Medlem kan framställa klagomål hos styrelsen som är skyldig att undersöka saken och skriftligen meddela sitt beslut.

§ 21 Styrelsen kan utesluta medlem som inte uppfyller sina förbindelser till föreningen eller som handlar på ett sätt som strider emot eller skadar föreningen. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan till föreningsmötet.

Stadgeändring

§ 22 Ändringar av dessa stadgar beslutas på 2 av varandra följande föreningsmöten varav det ena ordinarie.
Erhåller förslaget 2/3 majoritet av de vid mötena avgivna rösterna är det antaget.

Föreningens upplösning

§ 23 För föreningens upplösning fordras beslut därom på 2 av varandra följande föreningsmöten, därav minst 1 ordinarie.
Beslutet skall vardera gången stödjas av minst 3/4 av de avgivna rösterna.
Upplöses föreningen skall dess tillgångar användas till något allmännyttigt eller välgörande ändamål inom verksamhetsområdet.
Beslut fattas på de båda mötena med enkel majoritet.